Rowerowy Potop AZS


Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługi Turystyczne FANK Sp. z o.o. z siedzibą w Łebie w
ramach serwisu www.rowerowypotop.pl

 

Postanowienia ogólne

 

1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną Usługi Turystyczne FANK Sp. z o.o. z siedzibą w Łebien niniejszym ustala następujące
warunki świadczenia usług drogą elektroniczną (Regulamin)

 

1.2. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 

a) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługi Turystyczne

 

FANK Sp. z o.o., który określa on rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
za pośrednictwem Serwisu, warunki uzyskania informacji o ofercie turystycznej FANK, dokonania
rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej.

 

b) FANK– spółka pod firma Usługi Turystyczne FANK Sp. z o.o. z siedzibą w Łebie, będąca właścicielem
Serwisu

 

c) Serwis – serwis internetowy pod adresem www.rowerowypotop.pl W ramach serwisu FANK świadczy
na rzecz Użytkowników usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

d) Klient/Użytkownik – każda osoba korzystającą z Serwisu, bez względu na to czy działa we własnym
imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich.

 

e) Umowa – umowa o zorganizowanie imprezy turystycznej zawierana pomiędzy Użytkownikiem a FANK
za pośrednictwem Serwisu w postaci elektronicznej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
oraz Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.

 

f) Treści – wszelkie pochodzące od FANK informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy,
schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich
charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

 

g) Opinia – opinia Klientów o imprezach turystycznych oferowanych przez FANK oraz ich jakości.

 

h) Konto – przestrzeń umieszczona na Serwisie zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po
dokonaniu rejestracji.

 

i) Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

 

Warunki korzystania z Serwisu

 

2.1. Korzystanie z Serwisu w tym w szczególności dokonywanie rezerwacji oraz nabycie imprez
turystycznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu wymaga od Klienta zapoznania, zaakceptowania i
przestrzegania treści niniejszego Regulaminu.

 

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

 

a) Urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet.

 

b) Zainstalowana na urządzeniu końcowym przeglądarka Internetowa I

 

c) Zainstalowany na urządzeniu końcowym program Acrobat Reader lub inny program obsługujący pliki
w formacie PDF.
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

3.1. FANK za pośrednictwem Serwisu umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z ofertą imprez
turystycznych oferowanych przez FANK oraz z informacjami odnośnie Spółki.

 

3.2. FANK za pośrednictwem Serwisu umożliwia Użytkownikom dokonanie rezerwacji miejsc w imprezie
turystycznej, jak również nabycie tych miejsc i dokonanie za nie płatności.

 

3.3. Do dokonania rezerwacji i zawarcia Umowy, a także do rezygnacji z imprezy turystycznej, zmiany
rezerwacji lub Umowy oraz do postępowania reklamacyjnego znajdują zastosowanie postanowienia
Warunków Imprez Turystycznych, dostępne dla Użytkowników w Serwisie.

 

Zasady korzystania z Serwisu

 

4.1. Rezerwacja on-line imprezy turystycznej.

Użytkownik dokonuje rezerwacji imprezy turystycznej podając przy tym następujące dane osobowe: imię
i nazwisko osoby zgłaszającej, dane kontaktowe: adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy oraz dane
pozostałych uczestników, dla których dokonuje rezerwacji miejsc w imprezie.

 

4.2. Dla dokonania rezerwacji imprezy turystycznej niezbędne jest, aby Użytkownik zapoznał się i
zaakceptował Regulamin oraz Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych i
Ubezpieczeń.

 

4.3. Dostępne formy płatności

 

Serwis oferuje możliwość dokonania płatności za imprezę w następujący sposób:

 

– płatność kartą kredytową albo szybki przelew bankowy realizowany w systemie przelewy24

 

– przelew tradycyjny

 

4.4. Terminy płatności za imprezę turystyczną:
Wpłata 100% wartości imprezy w ciągu 48h od dokonania rezerwacji

 

4.5. Potwierdzenie dokonania rezerwacji i zawarcie Umowy.

 

Dokonanie rezerwacji i zawarcie umowy z Użytkownikiem Serwisu następuje po złożeniu rezerwacji i
dokonaniu opłaty zaliczki albo całej należności za udział w imprezie turystycznej, zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt 4.4. powyżej. w jednym z następujących. Umowa zawierana jest w postaci
elektronicznej. Użytkownik przez dokonanie wpłaty ceny imprezy turystycznej (całkowitej lub częściowej)
akceptuje Umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie. FANK potwierdzi
Użytkownikowi zawarcie Umowy poprzez wysłanie jej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

 

4.6. Usługa dodatkowa:

 

Newsletter
Użytkownik Serwisu może podać swój adres e-mail celem wysyłania na ten adres przez FANK ofert
specjalnych oraz informacji o działalności prowadzonej przez FANK. Wpisując adres e-mail Użytkownik
Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji
handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na
podane przez Użytkownika konto oraz na inne konta poczty elektronicznej, na które w związku z
ustawieniami konta przekierowywana jest korespondencja z konta mailowego podanego przez
Użytkownika.

 

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 

5.1. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje FANK w związku z korzystaniem przez Użytkownika z
Serwisu, FANK zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką
prywatności i cookies określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

5.2. FANK może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Sądowi, Prokuraturze,
Policji i innym uprawnionym organom na potrzeby postępowań prowadzonych przez nich w związku z
naruszeniem prawa przez Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Odpowiedzialność

 

6.1. Prezentowane w Serwisie, na stronie internetowej www.rowerowypotop.pl informacje, materiały lub
ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z
późn. zm.).

 

6.2. FANK nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej, nieprawidłowe pod względem
technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu z przyczyn leżących po stronie
osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły
wyższej.

 

6.3. FANK nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, jak również
nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie,
a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

 

6.5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, Użytkowników obowiązuje zakaz wprowadzania do Serwisu treści o charakterze
bezprawnym.

 

Reklamacje

 

7.1. Postanowienia niniejszego punktu znajdują zastosowanie, o ile niniejszy Regulamin albo dodatkowe
regulaminy, warunki, zasady, etc., wydane przez FANK zgodnie z pkt. 9.2 niniejszego Regulaminu nie
przewidują szczegółowych procedur zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.

 

7.2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi oferowane w ramach Serwisu i regulowane
niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez FANK lub są realizowane niezgodnie z
postanowieniami Regulaminu.

 

7.3. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości działania Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać
FANK pisemnie na adres do korespondencji: Usługi Turystyczne FANK sp. z o.o., ul. Topolowa 2, 84-360
Łeba.

 

7.4. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika zgłaszającego
reklamacje (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz powinna wskazywać wady i nieprawidłowości w
działaniu Serwisu.

 

7.5. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje upoważniony przedstawiciel FANK w
terminie 30 dni od dnia otrzymania przez reklamacji.

 

Odstąpienie od umowy, rezygnacja z uczestnictwa

 

8.1. Kwestia odstąpienia oraz rezygnacji z uczestnictwa regulowana jest zapisami wynikającymi z OWU.

 

Prawa autorskie

 

9.1. Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują FANK.

 

9.2. Użytkownicy Serwisu maja prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji
zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania
wybranych stron internetowych.

 

Postanowienia końcowe

 

10.1. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez FANK poprzez opublikowanie nowej treści
Regulaminu na stronie internetowej www.rowerowypotop.pl . Zmieniony regulamin wchodzi w życie z
chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie.

 

10.2. FANK może wydawać dodatkowe regulaminy, warunki, zasady, etc., regulujące szczegółowo daną
usługę oferowaną przez tą spółkę w ramach Serwisu lub pakiet takich usług.

 

10.3. Wszelkie spory powstałe w związku z Umową zawartą w oparciu o postanowienia niniejszego
Regulaminu bądź korzystaniem z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo
polski sąd powszechny.

 

10.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego.

 

10.5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu
za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.